PSG aréna

Kapacita

  • 529 diváků (z toho 429 sedících, 100 míst k stání)
  • Provoz byl zahájen v závěru roku 2004.

Adresa

Ulice Březnická 5513
Město a PSČ Zlín, 760 01
GPS souřadnice 49°12'59.785"N, 17°39'36.475"E

Mapa

Rozměry kluziště

  • 28 x 58 metrů

Návštěvní řád zimního stadionu PSG aréna

Obecná ustanovení

1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená společností HC Berani Zlín, z s., která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků na ulici Březnická 5513 vstupujících do jejího areálu a používající její zařízení.

2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení, pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v Zimním stadionu PSG aréna (dále jen PSG aréna) uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu PSG arény je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v areálu PSG arény vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu.

Zimní stadion PSG aréna, Březnická 5513, 760 01 Zlín

1. PSG aréna, Březnická 5513 slouží veřejnosti přednostně ke sledování hokejových utkání a o způsobu jejího použití rozhoduje výlučně HC PSG Zlín, z. s.

2. Veřejnost může do areálu PSG arény vstupovat pouze se souhlasem nájemce této haly, pouze v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele haly, a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.

3. Kromě nájemce je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

Pobyt v aréně

1. V PSG aréně mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř PSG arény má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z PSG arény vyveden. Při opuštění haly ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.

2. PSG aréna je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně 0,5 - 2 hodiny před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem a nájemcem arény z organizačních důvodů jinak.

3. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejně platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

4. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v hale, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

5. Vstup na Zimní stadion je povolen pouze se zakrytými horními cestami dýchacími.    

Vstupní kontrola

1. Každý návštěvník je při vstupu do PSG arény povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnou - a to i při použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

Osoby, kterým bude alkoholtestrem zjištěno více jak jedno promile alkoholu, nebudou vpuštěni do areálu.

3. Do prostoru areálu PSG arény je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v areálu PSG arény. O zákazu vnášet takové předměty je z pověření majitele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.

4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do haly, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do PSG arény. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se při vstupu do PSG arény legitimoval a údaje takto zjištěné systematicky využíval v případech porušení návštěvního řádu.

Chování v PSG aréně

1. Každý návštěvník arény je povinen chovat se v prostoru areálu PSG arény tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení PSG arény a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v PSG aréně právě probíhá.

2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

3. Návštěvníci PSG arény jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru PSG arény bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty je povinnost udržovat volné.

5. Aréna je monitorována kamerovým systémem.

6. Provozovatel stadionu nenese odpovědnost za zranění diváků způsobená puky odraženými v průběhu hokejových zápasů do hlediště. V daném případě se jedná o osobní riziko diváků, které nelze předjímat, ani mu ze strany provozovatele stadionu beze zbytku předcházet. Prosíme proto, aby diváci v hledišti věnovali hře pozornost, vyhýbali se takto odraženým pukům a nesnažili se odražené puky chytat.

7. Každá osoba vstupující do stadionu souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce utkání pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části Akce v souvislosti se stadionem, Pořadatelem akce a jeho smluvními partnery (např. sponzory).           

Zákazy

1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru PSG arény, Březnická 5513 zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál
b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví
d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu
e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr
f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení
g) tyče pro vlajky či transparenty
h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk
i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu
j) zvířata
k) laser ukazovátko
l) kufry, velké tašky, batohy
m) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu nájemce haly
n) trubku VUVUZELA

2. Dále je návštěvníkům zakázáno:

a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení
b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy
c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů)
d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
e) kouření a to i elektronických cigaret, zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
f) ničit zařízení a vybavení PSG arény
g) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty
h) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat PSG arénu jinou cestou, zejména odhazováním věcí
i) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení
j) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru PSG arény, tak z průběhu akce
k) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu
l) vnášet do prostor PSG arény občerstvení

3. Nájemce PSG arény je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu pokuty v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků. Nájemce PSG arény je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do PSG arény.

Odpovědnost za škody

1. Vstup a užívání arény uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Nájemce, HC PSG Zlín, z.s. odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit HC Berani Zlín, z.s.

Jednání proti předpisům

1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni a postihnuti zákazem vstupu do ZSLČ. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti HC Berani Zlín, z. s. nebo pořadateli dané akce.

3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

Účinnost

Tento Návštěvní řád PSG arény je účinný od 1. 9. 2014


Broušení bruslí

  • Aleš Jordán, tel.: 773 900 344
  • Provozní doba: úterý - pátek: 15:00 - 17:00 hodin, sobota 9:00 - 11:00 a v průběhu veřejného bruslení vč. neděle 
  • při domácích utkáních extraligy TELH nebrousíme

Broušení nožů

Nýtování bruslí

Výměna dlaní hokejových rukavic